Inwestorzy

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oferta publiczna Akcji Serii C Spółki jest adresowana do rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą publiczną Akcji Serii C Emitenta i ma charakter wyłącznie promocyjny. Nie stanowi prospektu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”), oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021, poz. 328), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora oraz w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu oraz memorandum inwestycyjnego jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o Ofercie Publicznej Akcji Serii C Spółki w Polsce jest Dokument ofertowy sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie („Dokument ofertowy”), który nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokument ofertowy został ogłoszony w dniu 8 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki (www.prodromus.pl) i będzie tam dostępny wraz z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Dokumentu ofertowego.

Zwraca się uwagę, że inwestowanie w papiery wartościowe objęte Dokumentem ofertowym łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu ofertowego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Dokumencie ofertowym, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Dokumentu ofertowego, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego i podatkowego.

Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Dokumentu ofertowego ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Dokumentu ofertowego nie powinny rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w Dokumencie ofertowym.

Menu:

Informacje o spółce, Portfolio produktów, Założyciele, Rada Nadzorcza, Rada Naukowa, Rynek, Strategia, Oferta publiczna, Akcjonariat, Kontakt dla inwestorów

Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, NIP: 6832082313 Copyright 2016 © by Prodromus S.A. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka