Oferta publiczna

Dlaczego warto zainwestować w Prodromus S.A.:

  • Doświadczony zespół łączący osiągnięcia naukowe z praktycznym doświadczeniem w komercjalizacji urządzeń leczniczych
  • Przełomowe projekty w dziedzinie rehabilitacji zwiększające skuteczność terapii
  • Atrakcyjny model biznesowy z rozbudowaną siecią dystrybucji na całym świecie
  • Opatentowane i autorskie rozwiązania, chronione na wszystkich rynkach, gdzie prowadzona jest sprzedaż Prodrobotów
  • Terapia wspomagana robotem może zmniejsza intensywność pracy terapeuty, a co za tym idzie koszty związane z rehabilitacją

.

Materiały i informacje zamieszczone na tej stronie dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie mniej niż 44.444 oraz nie więcej niż 444.444 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 9,00 zł (dziewięć złotych) każda akcja („Akcje Serii C”) oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez spółkę Prodromus spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Emitent”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Oferta publiczna”).

Termin zapisów na Akcje Serii C: 8.07.2021-31.08.2021;

Liczba Akcji Serii C: nie mniej niż 44.444 i nie więcej niż 444.444;

Wartość oferty brutto: nie więcej niż 3.999.996 zł;

Cena emisyjna jednej Akcji Serii C: 9,00 zł;

Minimalny zapis: 50 akcji/450 zł;

Planowany przydział Akcji Serii C: 14 września 2021 r.;

Podmiot uprawniony do przyjmowania zapisów na Akcje Serii C: wyłącznie Emitent.

.

OFERTA PUBLICZNA ZAKOŃCZONA

Zarząd spółki Prodromus spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że publiczna oferta akcji serii C emitowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej na warunkach określonych w Dokumencie Ofertowym z dnia 8 lipca 2021 r. sporządzonym na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych doszła do skutku. W ofercie złożone zostały zapisy na 92.732 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwie) akcje serii C o łącznej wartości 834.588 (osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) złotych. W dniu 28 września 2021 r. Zarząd dokonał przydziału akcji serii C.

skanowanie0021

.

INSTRUKCJA ZAPISU NA AKCJE SERII C EMITENTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Spółka Prodromus S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że postanowienia Dokumentu ofertowego sporządzonego przez Emitenta w dniu 8 lipca 2021 r. w związku z ofertą publiczną akcji na okaziciela serii C przewidują możliwość składania zapisów na akcje serii C Emitenta również w formie elektronicznej.

W tym celu należy:

– wypełnić formularz zapisy na akcje serii C dostępny na stronie internetowej Emitenta (https://prodromus.pl/wp-content/uploads/2021/07/Prodromus-formularz-zapisu-na-akcje.pdf) i zapisać do pliku PDF;

– podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przy wykorzystaniu profilu zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany);

– przesłać podpisany elektronicznie dokument pocztą elektroniczną na adres mailowy Emitenta. Emitent potwierdzi otrzymanie zapisu także elektronicznie (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY nr 1 do Dokumentu ofertowego i UCHWAŁA Zarządu Prodromus S.A. w sprawie zamiany (przedłużenia) terminu końcowego subskrypcji Akcji Serii C (pobierz dokument):

1-scalone

.

.

DOKUMENT OFERTOWY (pobierz dokument):

Prodromus_Dokument_ofertowy

.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE (pobierz dokument):

Prodromus - formularz zapisu na akcje

.

PREZENTACJA PRODROMUS (pobierz dokument):

PRODROMUS_prezentacja

Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, NIP: 6832082313 Copyright 2016 © by Prodromus S.A. All rights reserved. Tworzenie stron www Kraków.
Agencja Epoka